Chương trình Trung học phổ thông Mỹ

image
image

Lớp 9-12

Đối với chương trình tú tài song bằng tại trường Liên cấp Hoa Kỳ NorthStar, học sinh có thể chuyển kết quả học tập của các môn từ trường đang học tới NAS để được xét điều kiện hoàn thành môn học.

Trường hợp những môn học khác với những môn được đưa ra trong mục Điều kiện cấp Chứng chỉ, học sinh cần phải nộp lại cho nhà trường những giấy tờ cần thiết về thông tin môn học, chương trình học và kết quả học tập môn học đó. Nhà trường sẽ xem xét và đưa ra quyết định sau cùng về việc có chấp nhận chuyển điểm các môn học này hay không.

15 tín chỉ có thể được chuyển bao gồm Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Khi theo học với chương trình Tú tài Mỹ tại trường Liên cấp Hoa Kỳ NorthStar, học sinh sẽ cần đạt đủ 6.5 tín chỉ, tương ứng với các môn bắt buộc thuộc chương trình như sau:

  • Ngữ văn Mỹ

  • Lịch sử thế giới

  • Chính phủ Mỹ

  • Kinh tế

  • Khởi nghiệp

  • Tài chính cá nhân và gia đình

  • Diễn thuyết trước công chúng

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Grade 9

                

 

Ngữ văn Mỹ 09

Lịch sử thế giới

 

 

Grade 10

   

 

Ngữ văn Mỹ 10

Diễn thuyết trước công chúng

Kinh tế

 

Grade 11

   

 

Ngữ văn Mỹ 11

Chính phủ Mỹ

Tài chính cá nhân và gia đình

 

Grade 12

   

 

Ngữ văn Mỹ 12

Khởi nghiệp

 

Nội dung chi tiết các môn học cấp Trung học phổ thông