Điều kiện cấp chứng chỉ

image
image

NAS sẽ cấp chứng chỉ được công nhận trên toàn nước Mỹ cho học sinh chính quy nếu học sinh hoàn thành các tín chỉ sau:

Tiếng Anh/Ngữ văn (4 tín chỉ)

Tiếng Anh I

1 tín chỉ

Tiếng Anh II

1 tín chỉ

Tiếng Anh III

1 tín chỉ

Tiếng Anh IV

1 tín chỉ

 

Toán học (3 tín chỉ)

Đại số I

1 tín chỉ

Hình học

1 tín chỉ

Toán bổ sung

1 tín chỉ

 

Khoa học (3 tín chỉ)

Sinh học

1 tín chỉ

Vật lý 

1  tín chỉ

Khoa học bổ sung

1  tín chỉ

 

Nghiên cứu xã hội (3.5 credits)

Địa lý

0.5  tín chỉ

Lịch sử Thế giới

1  tín chỉ

Lịch sử Mỹ 

1  tín chỉ

Chính phủ Mỹ 

0.5  tín chỉ

Kinh tế 

0.5  tín chỉ

 

Nghệ thuật (hoặc Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE)) 1  tín chỉ

Môn thay thế  7  tín chỉ

Tổng cộng 21.5  tín chỉ